SENSE INFORMACIÓ SENSE INFORMACIÓ http://www.vilanova8000.com SENSE INFORMACIÓ SENSE INFORMACIÓ SENSE INFORMACIÓ
 

CLASSIFICACIONS 2005

Si algú li falta una cinta d’un pulsòmetre o s’ha emportar un frontal decatlhon,
contacteu amb l'organització, gràcies; geam@aetalaia.org

DATA: 23 de Juliol del 2005

REGLAMENT

- El Moonlight Ral.li és una cursa d'orientació nocturna, que es corre per parelles i no té un itinerari   establert. Cada participant podrà escollir la millor ruta a seguir, així com els punts de control pels   quals vol passar i el seu ordre.

- La localització dels punts de control es facilitarà en un plànol del tipus dels editats pel ICC, junt amb la   documentació, abans de l'inici de la prova. Hi ha un nombre determinat de balises, cada balisa tindrà una puntuació,   en funció de la dificultat per arribar-hi i servirà per realitzar la classificació.

- Al costat de cada balisa hi haurà un marcador, amb el qual es marcarà la casella corresponent del full de pas.

- La classificació és farà seguint els següents criteris: primer, nombre de punts i segon, temps utilitzat.

- El full de pas serà marcat adequadament, tots els senyals defectuosos o fora de lloc no es comptabilitzaran.

- La pèrdua del full de pas serà motiu de desqualificació.

- A les 4 h. es tancarà l'arribada. A partir d'aquest moment, cada minut de retard restarà 1 punt. Els participants   que arribin més tard de les 5 h. quedaran desqualificats, i passaran al final de la classificació.

- Tots aquells participants que no respectin el medi o no facin cas de les indicacions de l'organització seran    desqualificats.

- Els membres de l'equip s'han de mantenir junts i han d'arribar junts. El temps que compta és el del segon.   Guanyarà l'equip que aconsegueixi més punts. En cas d'empat guanyarà l'equip participant que ho aconsegueixi en   menys temps, i si encara hi ha empat guanyarà el que sumi major edat.

- El ral.li és obert a tothom major de 18 anys. Els menors han de participar amb un adult i portar a l'hora de la   inscripció una autorització escrita dels pares o tutors.

- Cada participant haurà de portar:
                                                       Un frontal
                                                       Manta tèrmica

                                                       Cantimplora (mínim 1l)

                                                       Motxilla 

                                                       Brúixola 

- Cada equip  haurà de portar:
                                                       Farmaciola
                                                       Un telèfon mòbil 

- No hi haurà avituallaments en el recorregut, per tant cada participant està obligat a dur el seu.

- Cal tenir present l'horari de tancament dels controls a l'hora de triar la ruta.

- Tots els participants estan obligats a assistir a la reunió tècnica prevista abans de la sortida.

PROGRAMA

21:00  

 - Es començaran a repartir els dorsals i la documentació necessària.
21:30    - Reunió informativa.
22:00    - Sortida del primer equip .
   - Interval de sortida cada dos minuts
   - Temps màxim per realitzar la cursa 4 hores (des  de la hora de sortida). Cada minut de més restarà dos punts, fins a un màxim d’una hora.
   - Tancament definitiu a partir de quatre hores i 30 minuts de la sortida

DISPOSICIONS FINALS
- L'organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants, si bé      vetllarà per tal d'evitar-los.

- Tothom seguirà les instruccions que siguin donades per l'organització.

- Pel sol fet d'inscriure's, els participants accepten el present reglament.

- El mal temps no serà obstacle per la realització de la prova, si bé l'organització podrà modificar-la o suspendre-la   per seguretat dels participants.

- Qualsevol altre cas no previst serà resolt per l'organització.

INSCRIPCIONS

Fitxa format PDF

Fitxa format Word

- Les inscripcions es faran al local de l'A.E. Talaia, carrer Comerç núm. 4, (Tel. informació 93 893 12 57), en   horari d'oficina ( també es pot fer un ingrés a CAIXA PENEDÈS al C.C. núm. 2081 0098 15 3300002722). Els que   facin el pagament bancari hauran de justificar-lo mitjançant el resguard d'ingrés individual i presentar el full   d'inscripció degudament formalitzat. Es pot enviar per correu electrónic a l'adreça geam@aetalaia.org

- Els drets de la inscripció per als participants federats (posseïdors de la llicència federativa) seran de 12 € i
  10 €
; per als socis de l'entitat. En cas de no estar federats s'haurà d'abonar la llicència esportiva   temporal vàlida per 48 hores. Inclou documentació, obsequi commemoratiu i un petit refrigeri en acabar la   prova.

 

PATROCINADORS

    
 
geam@aetalaia.org
PATROCINADORS
http://www.aetalaia.org
RESSENYES
   Recollim els vostres relats.
LLIBRE DE   PIADES
  Recollim els vostres relats.
PODREU   SORTIR?
http://www.meteocat.com
PUBLICACIONS
http://www.8a.nu/site2
http://www.desnivel.com